نمونه کارهای سقف پارکینگی ( اسپنل ) اجراشده جهت محافظت خودرو از نور افتاب و باران و … توسط مجموعه فلزی وحفاظتی رزلند اصفهان

با اجرای سقف پارکینگ در مکان هایی که بارش برف یا باران وجود دارد میتوان از آسیب و زنگ زدن خودرو جلوگیری کرد و به زیبایی نمای ایوان و حیاط اضافه کرد .

مورد تایید و مورد استفاده برای انواع ارگان های دولتی و شخصی و حیاط و پارکینگ


کد ۳۰۰۰ :


کد ۳۰۰۱ :


کد ۳۰۰۲ :


کد ۳۰۰۳ :


کد ۳۰۰۴ :


کد ۳۰۰۵ :


کد ۳۰۰۶ :


کد ۳۰۰۷ :


کد ۳۰۰۸ :


کد ۳۰۰۹ :


کد ۳۰۱۰ :


کد ۳۰۱۱ :


کد ۳۰۱۲ :


کد ۳۰۱۳ :


کد ۳۰۱۴ :


کد ۳۰۱۵ :


کد ۳۰۱۶ :


کد ۳۰۱۷ :


کد ۳۰۱۸ :


کد ۳۰۱۹ :


کد ۳۰۲۰ :


کد ۳۰۲۱ :


کد ۳۰۲۲ :


کد ۳۰۲۳ :


کد ۳۰۲۴ :


کد ۳۰۲۵ :