نمونه کارهای سقف پارکینگی ( اسپنل ) اجراشده جهت محافظت خودرو از نور افتاب و باران و … توسط مجموعه فلزی وحفاظتی رزلند اصفهان

با اجرای سقف پارکینگ در مکان هایی که بارش برف یا باران وجود دارد میتوان از آسیب و زنگ زدن خودرو جلوگیری کرد و به زیبایی نمای ایوان و حیاط اضافه کرد .

مورد تایید و مورد استفاده برای انواع ارگان های دولتی و شخصی و حیاط و پارکینگ