نمونه درب و پنجره و حفاظ های آکاردئونی اجرا شده توسط صنایع فلزی و حفاظتی رزلند

این حفاظ های اکاردونی به صورت ریلی باز و بست می شوند و قابلیت قفل کردن از داحل و از بیرون برای حفظ امنیت بیشتر و جلوگیری از نفوذ سارقان را دارند . همچنین دارای تفاوت در تسمه و ناودانی و طرح و رنگ و در نتیجه تفاوت کیفیت میباشند که با توجه به محل اجرای پروژه میتوان مدل مناسب حفاظ را اجرا کرد .


کد ۴۰۰۰ :


کد ۴۰۰۱ :


کد ۴۰۰۲ :


 


کد ۴۰۰۳ :


کد ۴۰۰۴ :


کد ۴۰۰۵ :

 


کد ۴۰۰۶ :


کد ۴۰۰۷ :


کد ۴۰۰۸ :


کد ۴۰۰۹ :


کد ۴۰۱۰ :


کد ۴۰۱۱ :


کد ۴۰۱۲ :


کد ۴۰۱۳ :

 


کد ۴۰۱۴ :


کد ۴۰۱۵ :


کد ۴۰۱۶ :


کد ۴۰۱۷ :


کد ۴۰۱۸ :


کد ۴۰۱۹ :


کد ۴۰۲۰ :


کد۴۰۲۱ :
کد ۴۰۲۲ :کد ۴۰۲۳ :


کد ۴۰۲۴ :


کد ۴۰۲۵ :

 


کد ۴۰۲۶ :