نمونه درب های مدل واگنی و ۹۰ درجه ریلی اجرا شده توسط مجموعه حفاظتی رزلند 

این مدل در ورودی را میتوان برای مکان هایی با فضای کم و محدود برای ریل های صاف اجرا کرد و در کنار زیبایی کامل از حداقل فضای ممکن استفاده کرد .


کد ۹۰۰ :

کد ۹۰۱ :


کد ۹۰۲ :

کد ۹۰۳ :

کد ۹۰۴ :

کد ۹۰۵ :

واگنی 90 درجه